Onze deskundigen

   ir. E. ten Berge
   P. Biesheuvel
   ir.ing. M.Th.J. Blom
   ir. R. de Boer
   Ing H. den Boer
   C. de Bondt MSc
   Dr. ir. H. Dane
   Ing F. Henderson
   Ing A. de Kort
   A. Mandos
   W. Oranje
   ir. A. Quik
   Ing. H.W. Rebel
   A. Siebelhoff
   Ing T. Rooijmans

Edy ten Berge

Edy ten Berge werkt sinds 89 afwisselend als freelance bedrijfskundig adviseur, projectmanager adviseur productontwikkeling en heeft tussen de bedrijven door een zelf ontworpen lijn verlichtingsarmaturen op de markt gebracht. De belangrijkste kenmerken van ten Berge zijn: creativiteit en veelzijdigheid. Niet alleen de lijst met octrooien getuigt hiervan maar ook de prijzen. In 1984 won hij de Beneluxprijs voor industriële vormgeving een prijs waar alle gerenommeerde ontwerpers in de Benelux aan meededen. In 1992 won hij de Innovatieprijs van het Innovatiecentrum van Brabant, waaraan 50 Brabantse bedrijven deelnamen. Als freelancer heeft hij sinds 89 voor verschillende bureaus implementatieprojecten en voorstudies gedaan in uiteenlopende industrieën zoals: verpakkingsindustrie, kledingindustrie, voedingsindustrie en petrochemische industrie.
Hij studeerde af aan de Technische Universiteit Delft in de Natuurkunde met specialisaties Fysische Technologie en Bedrijfskunde. Na zijn studie werkte hij gedurende 10 jaar in de elektronica industrie voor een Amerikaans bedrijf als senior development engineer. Waar hij projecten leidde van oriëntatiefase tot en met de marktintroductie en de opzet van massaproductie. Een ontwikkelingstraject is een continue veranderingsproces en raakt alle bedrijfsaspecten zoals : financiering, productie, logistiek, marketing en verkoop.
Ten Berge is in de eerste plaats ingenieur ontwerper en kijkt ook als zodanig naar bedrijven en de organisatie. Hij onderzoekt en kijkt of aan de voorwaarden voldaan zijn voor een gezonde, doelmatige en economische werksituatie en ontwerpt de verbetering. Daarbij gebruikt hij vooral humor en creativiteit in het overbrengen van de boodschap naar alle geledingen.
Terug naar het
overzicht

Pieter Biesheuvel

P.W. Biesheuvel, adviseur voor personeel & organisatie aangelegenheden.
Pieter Biesheuvel is al vele jaren werkzaam in uiteenlopende P&O/HRM-functies in binnen- en buitenland. Aanvankelijk in loondienst, maar de laatste 12 jaar als zelfstandig management consultant resp. interim manager.
In die periode heeft hij veel reorganisaties begeleid in verschillende soorten bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Zijn buitenlandse ervaring ligt vnl. in Groot Brittannië en de Verenigde Staten.
Naast het op een breed terrein begeleiden en implementeren van alle personeels aangelegenheden van organisaties, vnl. in de profit-sector, houdt hij zich ook bezig met het realiseren van cultuur wijzigingen bij organisaties die daar behoefte aan hebben.
Hij heeft een P&O en bedrijfskundige opleiding. Is lid van een aantal binnenlandse en buitenlandse beroepsorganisaties en besteedt veel aandacht aan de internationale ontwikkelingen in zijn vakgebied.
Bij de uitvoering van zijn opdrachten concentreert hij zich vooral op de "menselijke factor" van de organisatie waarin hij actief is. Zijn ervaring heeft hem geleerd dat met name tijdens reorganisatie- en veranderingsprocessen deze factor nog wel eens te laat en ook wel de verkeerde aandacht krijgt.
Dat voorkomen en verbeteren is iets wat hem na aan het hart ligt.
In de "markt" wordt hij gekenschetst als een "door de wol geverfde" personeelsman.
Terug naar het
overzicht

Marcel Blom

Marcel heeft in meer dan tien jaar met name ervaring opgedaan bij grote overheidsorganisaties zoals defensie, gemeenten en belastingdienst op het gebied van vaste en mobiele kantoorautomatisering.

Veel van de projecten/trajecten die hij heeft uitgevoerd hadden te maken met de organisatie en samenwerking van mensen en processen, informatie voorziening, niet-technische communicatie, operating systems, technische communicatie, systeemintegratie en software ontwikkeling. Het waren vaak complexe projecten waarbij veel verschillende partijen waren betrokken.

Marcel heeft een sterk analytisch vermogen, kan goed structuur aanbrengen en verbanden leggen, het overzicht behouden en beschikt over het vermogen om complexe materie op verschillende niveaus te communiceren. Hij is integer. Marcel is een zeer stressbestendige en resultaatgerichte doorzetter die, ondanks eventuele tegenslagen, de mogelijkheden bekijkt, zorgt voor draagvlak en het einddoel weet te bereiken.

Terug naar het overzicht

Rolf de Boer

Studeerde in 1977 af aan de Technische Universiteit te Delft als Natuurkundig ingenieur.
Daarvoor deed hij een afgeronde studie aan de HTS Electronica.
Hij begon zijn carričre als Hoofd Automatisering cq. adviseur productontwikkeling van een onderneming met een vijftal bedrijven in het buitenland.
Van 1981 tot 1989 was hij hoofd van een researchgroep bij een dochteronderneming van Delft Instruments.
Sinds 1989 is hij als onafhankelijk senioradviseur werkzaam en voert daarnaast de directie van een kleine wereldwijde onderneming in hightech sensorcomponenten.

Zijn specifieke ervaring omvat implementatie van productieverbeteringen bij technische ondernemingen, automatisering van produktie, het ontwikkelen van produkten en marketingconcepten.

Terug naar het overzicht

Hendrik den Boer

De eerste indruk die mensen hebben van Hendrik den Boer is: “Wat een aardige vent”.
Pas als men wat beter kijkt valt eigenlijk op hoe stevig deze oud top handbalspeler gebouwd is. Zo is het ook als men met Hendrik werkt. In eerste instantie is hij gewoon een goede consultant, die weet waar hij over praat en welke onderwerpen hij beheerst. Pas als men langer met hem werkt, valt op hoe gedegen en uitgebreid zijn kennis eigenlijk is. Hij is niet alleen op de hoogte van alle belangrijke elementen van hoe organisaties in elkaar gestoken kunnen worden, maar is bovendien een zeer ervaren projectmanager, heeft diepgaande kennis van procesmanagement, Arbo- en veiligheidszaken, weet zeer veel van security en gaat tot op de bodem als er dingen uitgezocht moeten worden.

Dit alles met zo’n een natuurlijk gemak en enthousiasme, dat hij ook overdraagt aan de mensen in zijn werkomgeving.
Dit alles maakt, dat Hendrik ingezet is als verandermanager, veiligheidskundige, security-expert, projectmanager, auditor, bouwer van managementsystemen, procesmanager, uitvoerder van RI&E’s en nog wel meer disciplines.
Kenmerkend is, dat hij altijd de organisatie meekrijgt in het traject dat afgelegd moet worden.

Terug naar het overzicht

Kees de Bondt

Kees is zaakvoerder van het adviesbureau
AlQuin Total Quality, de onafhankelijke professionals, dat zich toelegt op implementatie van Total Quality Management.
In 1977 studeerde hij als documentalist/literatuuronderzoeker af aan de Frederik Muller Akademie te Amsterdam, waarop hij van 1977 tot 1992 werkzaam was in verschillende functies bij de KLM:
aanvankelijk als literatuuronderzoeker management & organisatie, werd hij vervolgens gevraagd voor projecten die het informatiemanagement binnen het concern moesten organiseren en verbeteren.
Hij verliet de KLM als sr adviseur, in welke functie hij verantwoordelijk was voor de vertaling van de corporate quality policy in documentaire communicatie.

Na zijn studie aan de post-hogere opleiding MSc Total Quality Management van de University of Humberside & Lincolnshire, startte hij zijn eigen adviespraktijk.
Hierin realiseert Kees projecten voor procesverbetering, gebaseerd op het principe:

Geen verbetering wordt bereikt door de nadelen uit de oude situatie weg te werken maar de voordelen ervan te behouden, echter zonder het systeem ingewikkelder te maken en nieuwe nadelen op te roepen.

waarbij hij vooral de nadruk legt op het belang van bruikbare en betrouwbare documentaire communicatie als voorwaarde voor succesvol management.

Terug naar het overzicht

Huib Dane

Dr.Ir. Huib J. Dane heeft de laatste 10 jaar als zelfstandig raadgevend ingenieur gewerkt op het gebied van signaalverwerking, meettechniek en instrumentatie. Zijn aanpak wordt gekenmerkt door een methodische analyse van de vraagstelling, gevolgd door een systematische synthese van een oplossing. Het resultaat is een gewoonlijk een originele combinatie van bewezen concepten.

Na zijn afstuderen aan de TU Delft heeft hij tot 1989 als lid van de wetenschappelijke staf in groep Signaalverwerking van de faculteit Technische Natuurkunde gewerkt aan een breed scala van meettechnische problemen, zowel op medisch als industrieel gebied. Vanaf de oprichting in 1983 was hij daarnaast tot 1989 beheerder van het Instituut voor Windenergie van de TU Delft.

In 1988 heeft hij samen met ir. H.H. Tonkes een Ingeniersbureau opgericht, dat in 1992 vanwege diens plotselinge overlijden is opgeheven.

De laatste vijf jaar is er relatief veel aan aardgas gerelateerd werk verricht, waaronder de ontwikkeling van een ultrasone flowmeter voor custody transfer.

Sinds 1979 is hij heemraad van het waterschap De Groote Waard, en als portefeuillehouder waterkeringen actief betrokken bij de uitvoering van de Deltawet dwars door de oude binnenstad van Dordrecht.

Hoewel het focus van zijn bijdrage op de technisch-wetenschappelijke inhoud is gericht, heeft hij een scherp oog voor de cruciale rol van de sociale en communicatieve aspecten in de ingenieurspraktijk.

Terug naar het overzicht

Ad de Kort

Ing. Ad de Kort studeerde in 1970 af aan de Hogere Agrarische Scholen in Den Bosch als levensmiddelentechnoloog. Het grootste deel (ruim 30 jaar) van zijn loopbaan werkte hij in het bedrijfsleven in functies op het gebied van technologie, onderzoek, procesengineering, proces- en productontwikkeling, voedselveiligheid en integrale kwaliteitszorg.
Zijn voormalige werkgevers bewegen zich in machinebouw (Stork) tot dranken (Heineken) tropische agribusiness (HVA) en eerlijke handel (Fair Trade).

Vanuit de technologische meetbare werkelijkheid via een meer mensgerichte kwaliteitsbenadering heeft Ad zich ontwikkeld tot adviseur, coach en projectmanager voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Daarbij beschouwt hij aantoonbaarheid, bij voorkeur volgens erkende internationale standaarden, als een noodzakelijke onderbouwing van de al of niet ideële missie waarmee de organisatie zich naar buiten toe profileert.

Ad denkt procesmatig, is resultaatgedreven en heeft veel aandacht voor de communicatie met alle belanghebbenden (klanten, medewerkers etc) gericht op groei van kwaliteitsbewustzijn van de totale organisatie.

Hij is zen aandachtstrainer onder het motto aandacht is kwaliteit.
Voorbeelden van zijn inzetbaarheid als professional zijn audit /assessment, advies, training en andere ondersteuning, met focus op totale kwaliteit, voedselveiligheid en voedseltechnologie.

Ad zit in het bestuur van enkele niet gouvernementele organisaties op het gebied van milieu en verantwoord consumeren.

Terug naar het overzicht

Ann Mandos

Ann is een resultaat gerichte manager met veel ervaring in verandermanagement en het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, zowel binnen een sales, alsook een technisch operationele omgeving en heeft een ‘getting things done’ mentaliteit. Een specialist, die zich snel zaken eigen maakt, met volharding en enthousiasme structuur aanbrengt en op verschillende niveaus en functies inzetbaar is als hoeksteen in een klantgedreven organisatie.

Mede door haar inzet, expertise en efficiënte gefaseerde aanpak, kan Ann u als management en uw medewerkers helpen, succesvol of nog succesvoller te worden, door orde op zaken te stellen en bij het reorganiseren en (op)bouwen van bedrijfsonderdelen en teams. Zij doet dit door vanuit een persoonlijke benadering en individuele aandacht voor de medewerker, advies uit te brengen hoe persoonlijke en bedrijfsdoelen optimaal te bereiken.

‘The only constant now is change’

Terug naar het overzicht

Walter Oranje

Walter Oranje is al 28 jaar werkzaam in de ICT en heeft in dat traject vele functies uitgeoefend.
Begonnen in loondienst bij een van ’s werelds grootste chemische concerns in de procesautomatisering en tegenwoordig al weer vele jaren werkzaam als zelfstandig ICT Consultant .
Vele functies in verscheidene multinationals hebben een profiel opgebouwd waarin een brede ervaring is neergelegd vanuit het automatiseringskrachtenspel tussen mens en organisatie.
Van “Programmering” tot “Systeemontwerp” en van “Business Solutions” tot “Management Consultancy”. Dit alles met een affiniteit om de causale verbanden in probleemanalyses duidelijk neer te leggen en van daaruit het ontwerpen van vooral simpele en makkelijk te onderhouden oplossingen te verwezenlijken.
Vanaf 2000 is hij ingezet bij het opzetten en begeleiden van Support afdelingen van een grote petrochemische Multinational in een Europees opgezet ICT omgeving en aanspreekpunt en coördinatie voor vele “business problemen” die zich in het kader van geautomatiseerde processen kunnen openbaren.
Sinds 2004 geeft samen met een team gestalte aan een ‘Performance Management Group’ die verantwoordelijk is voor de legacy en wereldomvattende SAP systemen van een van ‘s werelds grootste olieconcerns waarbij communicatie tussen, en coördinatie van wereld verspreide teams in geval van diverse business IT gerelateerde problemen tot zijn taken behoord.

Terug naar het overzicht

Arie Quik

Ir Arie Quik heeft de laatste 20 jaar als consultant vele bedrijven en organisaties geholpen de door hen gestelde doelen te verwezenlijken. Zijn aanpak wordt gekenmerkt door een rondborstige eenvoud. Hij gaat ervan uit, dat als men niet begrijpt wat er verlangd wordt de verlangens ook niet ingevuld kunnen worden. Zijn support aan bedrijven bestaat derhalve uit een reeks voorstellen, die per stuk niet ingewikkeld zijn om te implementeren, maar die als geheel vaak een ommezwaai in het functioneren van de organisatie te weeg brengen.
Deze methodiek heeft hij als adviseur in 15 landen met succes toegepast ten voordele van zijn klanten.
Afgestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft in de Natuurkunde heeft hij aanvankelijk als hoofd van de meet- en regel installaties van een olie raffinaderij op zeer praktische wijze in het veld het metier van managen onder de knie gekregen. Behalve leider van het onderhoud aan de complexe installaties was hij nauw betrokken bij een groot aantal veranderingsprocessen die in de beginjaren 80 binnen zijn werkomgeving gerealiseerd moesten worden. Na deze praktijk scholing heeft hij hetgeen hij geleerd had als consultant toegepast. Tevens heeft hij zijn zienswijze neer gelegd in een (dun)
boekje getiteld: "Hou het eenvoudig".
De kern van zijn aanpak bestaat uit het in kaart brengen en vervolgens beheersbaar maken van bedrijfsprocessen. Zo heeft hij organisaties (zowel in de profit als de non profit sector) geholpen de door hen gestelde doelen te verwezenlijken. De aanpak bleek effectief zowel in de sectoren productie en logistiek als in marketing & sales.
Terug naar het
overzicht

Henk Rebel

Henk Rebel deed na zijn chemisch-technologische en werktuigbouwkundige opleidingen 35 jaren multitechnische en internationale ervaring op. Uiteraard werktuigkundig, doch ook inzake (water)bouw, elektrotechniek en milieutechnologie. Voltooide projecten in de Pacific, Z.O.Azië en het Midden Oosten. Kreeg in multiculturele setting ‘peoplemanagement’ onder de knie en ervoer ‘zijn’ expertise.

In Nederland reorganiseerde hij bedrijven en zorgde voor bedrijfscontinuďteit. Integreerde voorts diverse juist geacquireerde bedrijven binnen een groter geheel.
Hierbij coachte hij menskracht en kantelde organisaties naar het stramien van de houdsteronderneming. Gaf impulsen aan bedrijven en positioneerde deze in een hogere marktkolom. Maakte het realiseren van een cultuuromslag en het tot stand brengen van veranderingsprocessen én (project)procesbeheerssystematieken tot zijn deskundigheid.
Het adviseren en reshufflen van zogenaamde lagere overheden, i.c. haar onderscheiden bedrijven en servicediensten, het buiten eigen denkkaders treden en het immer een uitdaging zoeken kenmerken zijn ondernemerschap. Hij signaleert kansen (marketing, sales, partnership) en benut mogelijkheden.

In de afgelopen jaren klaarde hij de doorstart van een middelgroot elektrotechnisch aannemingsbedrijf. Vervolgens trok hij in opdracht van Nederland’s twee na grootste energieleverancier met succes een vastgelopen infrastructureel renovatie (E-) project vlot (een knooppunt van wegen, sluis en bruggen!) en verwierf van deze energieleverancier aansluitende opdrachten. Integreerde als tweede opdracht diverse vakdisciplines van één van haar werkmaatschappijen en kantelde vervolgens betreffende budgetgeleide onderneming naar twee vraaggestuurde, taakstellende, regionaal gerichte bedrijven. Met de voltooiing van deze derde opdracht was desbetreffende werkmaatschappij gereed om de concurrentie aan te kunnen en zelfs voor te blijven.
Zijn ervaring in het competitieve bedrijfsleven sorteert groot effect in organisaties en bedrijven in - en welke afkomstig zijn van de publieke sector; de zogenaamde overheid NV's.(afvalinzamelaars en verwerkers) en waterschappen.

Ondernemen, innovatie, coachen, problemen aanpakken én oplossen, taak stellen, alle gericht op winstgevende groei, (samen) scoren en ‘succes delen’ met degenen die bijdroegen kenmerken zijn optreden.

Terug naar het overzicht

Ahrend Siebelhoff

Ahrend Siebelhoff heeft het belangrijkste deel van zijn carričre hoofdzakelijk in de financiële dienstverlening doorgebracht. Niet zozeer door zelf reuze technisch bezig te zijn, maar door vooral naar de klant te luisteren en diens wensen en verlangens om te laten zetten naar perfect maatwerk.

Als (oud)directeur van een middelgroot assurantiekantoor moest hij beschikken over een zeer brede kennis van de markt en de mogelijkheden.
Door zijn alerte luisterhouding tijdens gesprekken stelt hij steeds weer de tegenpartij op haar gemak en die weet ook, dat zij gehoord wordt.
Naast het begrijpen van de behoefte van de klant gaf Ahrend natuurlijk ook leiding aan zijn team. Hier ontwikkelde hij dezelfde, bijna natuurlijke assertiviteit om zijn staf goed te laten functioneren. Door kleine correcties en veel schouderklopjes was zijn team altijd in staat het door Ahrend beloofde maatwerk op tijd tot in de puntjes verzorgd te leveren.

Terug naar het overzicht

Ing Ton Rooijmans

Vanaf het begin van zijn carričre was Ton betrokken bij innovaties, als werktuigbouwer, als marketeer in binnen- en buitenland en heel direct als hoofd productontwikkeling. In toenemende mate ging zijn aandacht uit naar de menselijke aspecten van veranderingsprocessen en daar heeft hij zich grondig in verdiept.
Door zijn luisterend oor en zijn scherpe waarnemingen, kan hij mensen op weg helpen zich zelf door hun problemen heen te slaan. Dat kan op veel verschillende terreinen zijn.
Zijn manier van coachen van managers blijkt een grote toegevoegde waarde te hebben. Bij traumatische ervaringen, zoals bijvoorbeeld ontslag, conflicten, outplacement, ernstige ziekte, is Ton voor velen een rots in de branding.
Hij rust niet voordat mensen het beste uit zichzelf naar boven halen en zij, als het ware, vleugels krijgen.
Doordat hij een diep inzicht heeft verworven in hetgeen mensen treft, roert en beweegt, heeft hij ook een leiderschapstraining op geheel eigen leest kunnen ontwikkelen. Zij die het meegemaakt hebben, zeggen, dat het net is alsof er in de organisatie ineens geen problemen meer zijn.

Terug naar het overzicht